Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Základné ustanovenie
Predávajúci (prevádzkovateľ): Michal Polunc, 027 41 Oravský Podzámok 215, IČO:44 45 4562 DIČ: 1042008638 (ďalej len "predávajúci") Dodávateľ je platcom DPH. Kontaktné údaje: Telefón: +421 903 240 469, e-mail: info@oravskedobroty.sk.

2. O registrácii
Prehlasujeme, že dáta slúžia iba pre účely identifikácie pri nákupe v internetovom obchode "Oravské dobroty" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu "Oravské dobroty", v súlade s § 7 ods. 1 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov " Službu zasielanie noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "info@oravskedobroty.sk", alebo na uvedenej adrese.

3. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva.
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho a predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Pri tovare na stránkach www.oravskedobroty.sk predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť. V prípade, že dôjde k situácii, keď nebude možnosť tovar z akéhokoľvek dôvodu dodať, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude vyexpedovaná, môže byť od objednávateľa požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou (e-mailom). Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť objednávku na skutočné hmotnosti objednaných mäsových výrobkov.

4. Dodacia lehota a spôsob dopravy
Objednaný tovar bude podľa prevádzkových možností predávajúceho doručený v deň a v časovom rozmedzí, ktoré uviedol zákazník pred dokončením objednávky v e-shope www.oravskedobroty.sk. Uzávierka objednávok je spravidla 48 hodín pred plánovaným rozvozom a je zverejnená na stránke eshopu. Objednaný tovar je spravidla doručovaný vo vybraných štvrtkoch (podľa stanovených termínov rozvozu Predávajúcim). Preprava je realizovaná vlastnou prepravnou službou zdarma (platí pre naše distribučné oblasti), musí však byť dodržaná podmienka výšky objednávky v hodnote 25,- Eur. Dodanie tovaru v hodnote nižšej ako 25,-Eur môže byť v určitých prípadoch spoplatnené. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke. Tovar je tiež možné vyzdvihnúť na stanovených odberných miestach alebo po predchádzajúcej dohode v prevádzke predávajúceho.

5. Spôsob úhrady
Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne pri prebratí tovaru a to v hotovosti. Doklad o predaji tovaru je Kupujúcemu odovzdaný pri prevzatí zásielky.

6. Prevzatie tovaru, záručné podmienky a reklamácia
V prípade, že vec pri prevzatí Kupujúcim sa nezhoduje s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou veci, alebo jej opravou; pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Pokiaľ sa u zakúpeného tovaru vyskytne chyba, má zákazník právo túto chybu reklamovať. Pri predaji tovaru zákazníkom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez chýb a musí zodpovedať obecne platným normám. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe. Lehoty pre uplatnenie reklamácie: Záručná doba mäsových výrobkov ponúkaných v našom eshope je minimálne 14 dní (bližšie uvedené v popise výrobku). Záručná doba potravinárskeho tovaru, ktorý je zabalený, je uvedená na jeho obale. Záručná doba nepotravinárskeho tovaru je záručná doba daná zákonom.
Odstrániteľné chyby: Za odstrániteľné sa považujú také vady tovaru, ktorých odstránením neutrpia vzhľad, funkcie a akosť tovaru.
Neodstrániteľné chyby: Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa považujú za neodstrániteľné. Záručná doba (expiračná doba) je uvedená pri každom tovare v jeho popise.

7. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
Právo zákazníka na odstúpenie: Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou komunikačných prostriedkov na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 12 odsek 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10. Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa však nevzťahuje na tovar jednorázovej spotreby, tovar rýchlo podliehajúci skaze (príklad mäso, syry). Právo predávajúceho na odstúpení: Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť až do okamihu odovzdania tovaru, a to v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Ďalším dôvodom pre odstúpenie môže byť opakované neprevzatie tovaru zákazníkom bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.
Postup v prípade odstúpenia od zmluvy: Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci zákazníkovi a zákazník predávajúcemu všetky prijaté plnenia. Toto ustanovenie neplatí v prípade opakovaného neprevzatia tovaru zákazníkom bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. V tomto prípade bude zákazníkovi doúčtovaný márny výjazd vo výške 10, - Eur. Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, napr. elektronicky na e-mailovú adresu info@oravskedobroty.sk alebo telefonicky na tel. č. 0903 240 469. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom než neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehnú tak, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

8. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a zákazníkom. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.oravskedobroty.sk.